فنگ شویی

فنگ شویی یک علم باستانی چینی است که در زمینه معماری داخلی فعالیت می کند و سعی می نماید نیروهای مثبت را زیاد و نیروهای منفی را از محل زندگی خارج نماید.

فنگ شویی:

باد – آب     تنفس – غذا     روح – بدن

  • تمام نیروهای جهان به دو قسمت زیر تقسیم می شوند:
  • 1یین 2- یانگ

نیروهای یین: مرگ، منفعل، زمین، درون، مغز، زن، ماه، زمان، پایین، داخل، سرد، تاریک، زمستان، پاییز، خاک، فلـز، آب، رنگ های تیره، منفی.

  • ثابت: اعداد زوج، خالی، روح، عقب، چپ، کند، دره.
  • نیروهای یانگ: زندگی، فعال، آسمان، بیرون، خشک، مرد، خورشید، فضــا، بالا، خارج، گرم، روشنایی، بهار، تابستان، مثبت، رنگ های روشن، متحرک، اعداد فرد، پـــُر، بدن، جلو، راست، تیز، کوه، درخت، آتش.

هدف به تعادل رساندن و ترکیب صحیح “یین” و “یانگ” است.

نیروهای چی چیست؟

نیروهای حاصل از یین و یانگ “چـــی” نامیده می شود و این نیروی چی را می بایست متعادل کرد. نیروی چی همواره با زاویه و گوشه ای تیز متفاوت دارد.

نیروی چی کیهانی است و برای اینکه آن را متعادل کنیم و تأثیر خوب داشته باشد، می بایست نیروی یین و یانگ را متعادل کرد.