رنگ شناسی

الف) واژه های رنگ

الف- 1- رنگ در معنی عام: یعنی Color. کیفیتی از یک پدیده قابل رویت است که از شکل متمایز می باشد و اشاره عام به رنگ های طیف با ارزش های مختلف آن دارد.

رنگین ها (Chromatic):

شامل زرد، قرمز، آبی، سبز، نارنجی، بنفش و … .

الف- 2- رنگ در معنای عام: یعنی Hue. اشاره به رنگ واقعی و مشخص به رنگ های طیف دارد.

الف- 3- ارزش (Value):

دلالت بر تیرگی و روشن رنگ دارد و سفید روشن ترین و سیاه تیره ترین رنگ ها هستند. برای مثال: اگر به رنگ قرمز مقداری سیاه و سفید اضافه کنیم بر حسب مقدار اضافه شده رنگ قرمز روشن و یا تیره تر می شود که به آن تونالیته گویند.

الف- 4- سایه (Shadow):

ارزشی از یک رنگ است که به سیاه نزدیکتر است.

الف- 5- روشنی (Tint):

درصدی از یک رنگ است که به سفید نزدیکتر است.

الف- 6- درخشندگی (Tone / Intensity):

مربوط به درجه خلوط رنگ است.

الف- 7- تفاوت (Contrast):

هر رنگی در برابر رنگ دیگر دارای وجه تمایز می باشد. برای مثال: رنگ قرمز از رنگ آبی کاملا” مجزا است و یا رنگ قرمز کم رنگ با رنگ قرمز پررنگ متفاوت است، چنین تفاوتی را Contrast گویند.

  

الف- 8- هماهنگی (Harmony):

ترکیبی از یک رنگ با ارزش های مختلف آن و یا آمیخته بودن چندین و چند رنگ که دارای وحدت، سازگاری و تنوع باشد را هماهنگی (Harmony) گویند.

رنگ های اصلی: قرمز، زرد، آبی.

رنگ های فرعی: بنفش، سبز، نارنجی.